Váš košík:
0 ks zboží
v ceně: 0,00 Kč
Můj účet
Hlavní stránka Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Tisk Email

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") smluvní vztahy vznikající mezi Michal Koch, Vrbiny 764, 735 43 Albrechtice, IČO 74738780 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným zadanými daty a kontaktem v elektronické objednávce. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Podmínky jsou dále i nedílnou součástí objednávky při požadavku platby fakturou s dodávkou zboží před její úhradou a učiněním závazné objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami. Zároveň prodávající zajistí, že kupující bude mít možnost seznámit se s těmito podmínkami s dostatečným předstihem před samým uskutečněním objednávky a to zejména jejich uveřejněním na stránkách tohoto internetového obchodu. Tyto podmínky jsou ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky.

Prodávající - podnikatel, který kupujícímu prodává výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel nebo kupující, který není spotřebitelem (odběr zboží na fakturu - IČO).

Spotřebitel (koncový zákazník) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka lokátorů, nabízeného příslušenství a dalšího zboží vystaveného v internetovém obchodě (dále jen "zboží") závazně objednaného kupujícím.

4. STANOVENÍ KUPNÍ CENY

Kupní cena za dodávku zboží se stanoví podle aktuálních cen zboží zveřejněných v internetovém obchodě prodávajícím a platných v okamžiku uskutečnění objednávky. Prodávající je oprávněn upravit cenu vydáním nových cen, nesmí ale měnit ceny se zpětnou platností. Není li dohodnuto jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží, které budou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky dle dodatkových ceníků, nebo skutečných nákladů.

5. SJEDNÁNÍ ZAKÁZKY A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a její přijetí prodávajícím. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem závazného potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Nedílnou součást dále tvoří přílohy, které budou jako nedílná součást označeny, datovány a podepsány. Objednávka je přijata do 24 hodin, závazné potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Písemné potvrzení přijetí zakázky vystaví prodávající jen na žádost kupujícího.

6. PODMÍNKY PLACENÍ A FAKTUROVÁNÍ

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH. Standardně bude kupní cena hrazena formou dobírky, zaslané složenky k úhradě, nebo zálohové faktury. Na základě standardní faktury po odeslání zboží pouze jeli vyznačen požadavek kupujícího na úhradu fakturou. Faktura bude vystavena až po odevzdání zboží kupujícímu, nebo předání zboží dopravci. Splatnost faktury nebo složenky je stanovena dohodou obou stran nebo standardní dobou 14 dnů běžnou v obchodním styku. Za den splatnosti se považuje den, kdy byla celá částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě úhrady dobírkou je dnem splatnosti den uhrazení dobírkové částky kupujícím.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Kupující má nárok na přiměřenou slevu z ceny pokud zboží nebude dodáno v požadované kvalitě. Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu. Prodávající nenese odpovědnost za vady na které kupujícího výslovně upozornil. Kupující je povinen uplatnit reklamační nárok z vad dodaného zboží bez zbytečného odkladu po té co je zjistí.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE

Záruční doba: Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců, pokud u konkrétního zboží nebude smluvně ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny.

Záruční list: Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, bydliště. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající učiní takové prohlášení v záručním listě a určí v něm podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Nároky z odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době: Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá jakákoli). Jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a nepožaduje-li výměnu věci , má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou. Provozovatel internetového obchodu vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění.

Oznámení vady: Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně na adrese: Michal Koch, Vrbiny 764, 735 43 Albrechtice nebo na e-mailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Případně lze reklamaci uplatnit osobně v provozovně. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Kupující k reklamaci předloží zboží nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu hladkého vyřízení reklamace), v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. daňový doklad - faktura, záruční list). Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující.

9. ODMÍTNUTÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. (www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Pro dobírkové zásilky (kupující je spotřebitel) platí lhůta stanovená podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Kupující (spotřebitel) má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí dodaného zboží. Toto právo má i v případě, že spotřebitel zboží odebere osobně v místě podnikání prodávajícího za předpokladu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu). V takovém případě mu bude vrácena zpět kupní cena bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme kupujícího (spotřebitele), že právní úkon odstoupení od smlouvy musí být doručen prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že odstoupení od smlouvy by došlo až po této lhůtě, nelze takové odstoupení od smlouvy akceptovat. Zboží takto vrácené by mělo být ve stavu, který umožňuje jeho další prodej, v opačném případě může prodávající vrácenou kupní cenu přiměřeně ponížit. Zároveň ovšem musí prokázat, že vrácené zboží skutečně bylo spotřebitelem znehodnoceno. Spotřebitel ale má nárok zboží vybalit, vyzkoušet a nemůže to být kladeno za důvod jeho znehodnocení, pokud by skutečně k viditelnému poškození zboží nedošlo. V případě reklamace zboží v této lhůtě se postupuje dle bodu 8 těchto VOP, potup dle bodu 9 tím ovšem není vyloučen. Součástí tohoto odstavce je i samostatné prohlášení prodávajícího o možnosti vrácení zboží uveřejněné na těchto stránkách.

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující může objednávku kdykoliv zrušit telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu a až do doby její expedice. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

11. ROZDĚLENÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

Objednávku zboží může prodávající rozdělit na několik dodávek s různým termínem dodání a různou fakturací plateb a to i bez souhlasu kupujícího. V takovémto případě ale účtuje poštovné a náklady na dopravu jako by odesílal jen jednu zásilku.

12. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho odevzdáním kupujícímu. Dodávka je realizována formou poštovní zásilky, nebo předáním dopravci. Na přání kupujícího je součástí odevzdání zboží dodací list. Odevzdáním zboží se rozumí předání kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak. Termíny dodání zboží se řídí běžnými zvyklostmi v obchodním styku, případně podle Obch.Z.

13. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Při odeslání zboží prodávajícím je povinnost dodat zboží splněna předáním poště, nebo prvnímu dopravci ve sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem tohoto předání k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží (formou odeslání daňového dokladu, prostřednictvím SMS nebo e-mailu) a není jeho povinností zboží pojistit. Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 Obch.Z.

14. ZPŮSOB PŘEPRAVY, LOŽENÍ, PŘEPRAVNÍ DISPOZICE

Povinnost označit zboží ve smyslu § 413 Obch.Z. je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží. Zboží bude opatřeno pro přepravu způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží.

15. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny.

16. SANKČNÍ USTANOVENÍ PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Tento odstavec platí pouze pro úhradu fakturou vystavenou po realizované dodávce zboží prodávajícímu. Strany sjednávají pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za první den prodlení a 0,8 % z částky kupní ceny za každý další den prodlení. Touto smluvní pokutou není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

17. NÁHRADA ŠKODY KUPUJÍCÍM, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Tento odstavec platí pouze pro úhradu fakturou vystavenou po realizované dodávce zboží kupujícímu. Strany sjednávají, že v případě následných škod vzniklých neuhrazením kupní ceny které převyšují částku smluvní pokuty je povinen kupující tyto škody v plném rozsahu uhradit. Dále se sjednává, že kupující je povinen mimo rámec smluvní pokuty uhradit veškeré náklady vzniklé s vymáháním dlužné částky.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Každou objednávku může kupující zrušit telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu a až do doby její expedice. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Kupující (spotřebitel) dále může odstoupit od smlouvy na základě ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku o ochranných lhůtách týkajících se práva odstoupit od smlouvy v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (viz bod 7 VOP) a nebo může kupující odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, kdy došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či druhu nebo verze dodávaného sortimentu, případně ukončení dodávek ze strany dodavatele. Dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo stanovených obchodním zákoníkem (v případě kupujícího - spotřebitele pouze v rozsahu ustanovení § 262 Obch.Z.). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy se kupující, který není spotřebitelem, zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny neuhrazeného zboží. Až do převzetí vráceného zboží prodávajícím přitom zůstávají v platnosti veškeré sankce vyplývající z těchto podmínek. Za hrubé porušení smlouvy se považuje nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti.

19. ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany (prodávající a kupující, který není spotřebitelem) se dohodly, že veškeré spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení. Rozhodce je oprávněn jmenovat prodávající. O nákladech rozhodčího řízení, které tvoří zejména odměna rozhodce (rozhodčí poplatek) a náklady právního zastoupení smluvních stran, rozhoduje jmenovaný rozhodce. Náklady právního zastoupení: pro jejich stanovení se užijí přiměřeně ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů - tj.. zejména občanského soudního řádu a Vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/ 96 Sb. Místo , den a hodinu konání rozhodčího řízení určuje jmenovaný rozhodce.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obč. zákoníku a Obch.Z.

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

  • občanský zákoník, zák. č. 40/1964 Sb.
  • obchodní zákoník, zák. č. 513/1991 Sb.
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů